ĮKĖLIMASDomenai nuo 15 Lt Dedikuoti.lt serveriai Hostingas Serveriai.lt
 Referatai: Interpretacijos
V.Mykolaicio Putino Putino “Altorių šešėly” ištrauka iš “Eina gyvenimas” interpretacija
Vincas Mykolaitis Putinas – pirmojo Lietuvoje intelektualinio psichologinio romano autorius. Romanas “Altorių šešėly” atspindi jaunos meniškos prigimties sielos blaškymąsi tarp kūrybos ir kunigijos. Duotoji ištrauka yra iš antrosios romano dalies “Eina gyvenimas”. Ją būtų galima pavadinti “Meilės scena baronienės dvare”. Baronienės Rainakienės rodomas dėmesys Liudui Vasariui visoje ištraukoje kelia pagrindinę temą – kokius jausmus baronienė jaučia kunigui? Duotojoje meilės scenos ištraukoje nuo pradžios iki pabaigos vyrauja dviejų žmonių dialogas. Tai pagrindinio romano veikėjo Liudo Vasario ir jo trečiosios moters – baronienės Rainakienės. Nuo pat atvykimo Liudas jaučia glostantį baronienės žvilgsnį, kuris verčia jį nusišypsoti. Liudo atvykimas į seniai svajotą tikrą aristokratišką dvarą sukelia teigiamus jausmus bei pakilią ištraukos nuotaiką. Tai parodo Liudo žodžiai:”didelis mano gyvenimo įvykis”.

V.Mykolaičio Putino "Parafrazės" interpretacija
Mykolaitis Putinas ne kartą yra prisipažinęs apie įpatingą muzikos poveikį savo asmenybei ir kūrybai: „Muzika ir poetą sieja vidinis turinys, emocijos, lyriniai ir dramatiniai išgyvenimai...“ Muzika įkvėpdavo poetą, tačiau literatūros su muzika jis netapatino. „Žodžio meno garsinės priemonės yra visai kitokios negu muzikos...“ , „Aš žinau, kad mano poezijoje maža dainiškumo, ir kompozitoriams ji medžiagos neduoda“. Jo lykoje vyrauja vaizdinis pradas.

V.Mykolaičio Putino "Skriski, are" analizė ir interpretacija
Vincas Mykolaitis Putinas gimė 1893m. Baigęs kunigų seminariją buvo įšventintas į kunigus. 1917 metas išleido pirmąją knygą eilėraščių rinkinį „Raudoni žiedai“. Sielvartas yra viena svarbiausių Vinco Mykolaičio Putino temų. Aukštai iškeldamas žmogaus dvasią ir jos harmoniją, menininkas tikėjo gyvenimo idealais. Visas kūrybinis darbas ir jo vaisiai per skausmą, vidinę kovą, klaidas ir pralaimėjimus. Putino sielvartas nepesimistinis ar religinis. Jis yra dvasinės stiprybės ir pažinimo dvasios išraiška. Vinco Mykolaičio Putino kūryboje tik per skausmą ryškiausiai atsispindi pasaulis ir žmogus. Tai puikiai parodo vienas iš jo darbų „Skriski, are“.

Vanda Juknaitė „Stiklo šalis“ interpretacija
Vanda Juknaitė - šiuolaikinė lietuvių prozininkė, eseistė, dramaturgė. Jos kūriniuose nagrinėjamas moters gyvenimas, vienatvė, gyvenimo geismas, susipynęs su mirties troškimu. Apysaka ,,Stiklo šalis“ sudaryta iš fragmentų, lakoniškų dialogų. Kūrinyje nagrinėjamas motinystės dramatizmas, pateikiama motinos ir vaikų ryšio svarba, keliama susvetimėjimo šeimoje problema, dvasines veikėjų būsenas išreiškia dialogai, aplinkinio pasaulio detalės.

Viktoro Hugo "Paryžiaus katedra" interpretacija
Viktoras Hugo romane “Paryžiaus Katedra” vaizduoja gyvenimą viduramžių Paryžiuje, jo sunkumus ir, šių laikų žmogaus požiūriu, gana niūrią realybę. Jis sukuria ištisą pasaulį, atskleisdamas pagrindinius gyvenimo principus per romano veikėjus. Norėdamas dar labiau paryškinti didžiausias vertybes, V.Hugo visus personažus kuria kontrasto principu.

Viljamo Šekspyro „Hamleto“ ištraukos Interpretacija
V. Šekspyras – vienas garsiausių Renesanso pabaigos dramaturgų. Jo kūryba plačiai žinoma visame pasaulyje. V. Šekspyras yra parašęs nemažai sonetų ir dramų. Savo kūrybos produktyviausiasis metais parašė tragediją “Hamletas”, kuri yra verta literatūros kritikų bei mokslininkų dėmesio visais amžiais.

Vincas Mykolaitis - Putinas "Altorių šešėly" Trečios romano dalies interpretacija
“Altoriu šešėly” – pirmas psichologinis romanas lietuvių literatūroje pasirodęs 1933 metais ir sukėlęs visuomenės didžiausią susidomėjimą, nes autorius pasirinko neįprastą siužetą ir problemas.Žmogaus gyvenimo kelio ieškojimas, santykis tarp kunigo profesijos ir menininko – pagrindinės romano problemos.

Vincas Mykolaitis - Putinas "Altorių šešėly" Trečios romano dalies interpretacija
“Altoriu šešėly” – pirmas psichologinis romanas lietuvių literatūroje pasirodęs 1933 metais ir sukėlęs visuomenės didžiausią susidomėjimą, nes autorius pasirinko neįprastą siužetą ir problemas.Žmogaus gyvenimo kelio ieškojimas, santykis tarp kunigo profesijos ir menininko – pagrindinės romano problemos.

Vinco Krėvės „Skirgailos“ interpretacija ir analizė
V. Krėvė – Mickevičius – XX a. pr. prozininkas ir dramaturgas, Lietuvos legendos kūrėjas, teikęs stiprių impulsų lietuvių nacionalinės kultūros ir valstybingumo kūrybai. Drama “Skirgaila” rašytojas priminė tautai jos karių ir valdovų laikus, išnykusius Lietuvai nepalankioje istorijoje. Meniškai, įtaigiai ir talentingai pavaizduota tautos praeitis kūrinyje, kuriame atsispindi XIV-XV a. kovos dėl Lietuvos valstybingumo.

Vinco Mykolaičio Putino „Altorių šešėly“ ištraukos interpretacija
V. Mykolaitis - Putinas - intensyvaus dvasinio gyvenimo, aukštos etinės kultūros asmenybė, viena iškiliausių figūrų XX a. lietuvių literatūroje. Jo kūrybai būdingas gilus ir dramatiškas lyrizmas, kylantis iš būties prieštaravimų. Rašytojui rūpi suvokti žmogaus vietą pasaulyje, pažinti ir aiškinti amžinąsias tiesas. Šalia to, Putino kūryboje nuolatos jaučiamas meilės ilgesys. Žymiausias jo kūrinys - romanas „Altorių šešėly“.

Vinco Mykolaičio Putino eilėraščio „Margi sakalai" analizė ir interpretacija
Vincas Mykolaitis-Putinas – 20 amžiaus pradžios lietuvių poetas ir prozininkas. Labiausiai žinomas savo simbolistiniais eilėraščiais ir romanu ,,Altorių šešėly“. Jo ankstyvajai kūrybai būdinga gamtos svarba, jos dominavimas kūriniuose. Tuo jis atskleisdavo lyrinio subjekto vidini pasaulį. Vincas Mykolaitis-Putinas išleido vieną garsiausių jo poezijos rinkinių ,,Tarp dviejų aušrų“ (1927). Vienas iš minėtojo lyrikos rinkinio eilėraščių puikiai atskleidžia Vinco Mykolaičio-Putino simbolizmą – tai ,, Margi sakalai“.

Vytautas Mačernis „Pirmosios“ vizijos interpretacija
Vytautas Mačernis – savoje žemėje amžinai likęs žemininkas.Jo kūryba nėra gausi. Jis rašė vizijas, sonetus, trioletus, giesmes, trumpus aforistinius eilėraščius. Tačiau Vytautas Mačernis užbaigė vienintelį ciklą “Vizijos” {1939- 1942}. “Vizijos”- vienas V. Mačernio kūrybos polių. “Vizijas” sudaro “Įžanga”, septynios atskiros dalys ir “Pabaiga”. Vizijos - tai ypatingi dvasios regėjimai, vaizdiniai, kurie išsiskleidžia žmogaus vaizduotėje. Poetinė vizija - tai menine kalba išsakytas vidinis regėjimas.

Vytauto Mačernio „Ketvirtosios“ vizijos interpretacija ir analizė
Vytautas Mačernis – filosofinės lyrikos kūrėjas, gyvenęs ir rašęs II-ojo pasaulinio karo metais, tačiau dėl savo ankstyvos mirties nepatyręs išeivio likimo. Didžiausias Vytauto Mačernio palikimas – „Metų sonetų“ciklas bei „Vizijos“, vienintelis jo baigtas didelės apimties kūrinys. „Vizijose“ V.Mačernis grįžta į savo idealizuojamą praeitį, į vaikystę, protėvių namus, kurie yra milžiniškas kontrastas jį supančiai aplinkai. „Ketvirtoji“vizija sudaryta iš dviejų dalių. Pirmąją dalį galime dalyti į dar du segmentus. Pirmajame vyrauja tik šviesios spalvos, visiška ramybė, pertraukiama tik senolės maldos. Antrajame atsiranda nerimo, tamsos, baimės jausmas ir tai, kas sukelia šias emocijas,-nuojauta apie egzistuojantį blogį.

Vytauto Mačernio „Rudens sonetai“ (21) analizė ir interpretacija
Vytautas Mačernis - XX a. pirmosios pusės lietuvių poetas, priskiriamas žemininkų kartai. Nors žuvo jaunas, bet paliko nemažai savo kūrybos, kurios svarbiausią dalį sudaro vizijos ir sonetai. Jei eilėraščių cikle „Vizijos“ bandoma suvokti žmogaus buvimo žemėje prasmė, apmąstomas žmogaus ir gimtųjų namų ryšys, tai „Metų“ sonetų cikle kalbama apie būties vienatvę, stengiamasi atskleisti sielos paslaptis.

Vytauto Mačernio „Vizijų“ „Pabaigos“ analizė ir interpretacija
Vytautas Mačernis- jauniausias literatūros klasikas, naujosios lietuvių poezijos pradininkas, vienas pačių reikšmingiausių savo kartos poetų. Jo kūryba- didelių vertybių, gyvenimo prasmės ieškančios, besikankinančios, dvejojančios ir vėl nušvintančios sielos istorija. V. Mačernio poezija priklauso humanistinei filosofinei lietuvių literatūros tradicijai. „Vizijas“ galima pavadinti savotiška dvasine poeto autobiografija, kurioje filosofiniai apmąstymai susipina su senos žemiškos sodybos realijomis, autorius prisiminimais, peraugančiais į regėjimus, kupinus poezijos ir spinduliuojančios prasmės. Ciklo „Vizijos“ „Pabaigos“ pirmosios eilutės- laiko nusakymas:“...jau ne vakaras, ne vėjas. Tai nakties...“.Naktis keičia vakarą. Naktis sutapatinama su Pasauliniu karu, kuris apgobia viską. „Užtemdo“ dangų ir žmonių širdis, kelia siaubą, šiurpulį. Naktis- ir mirties simbolis. „Nakties negyvos akys“ stebi gęstančias gyvybes, aptemdydama viską aplink. Namai- saugumo simbolis, tačiau ir jie netenka dalies savo „galios“, kai juos apglėbia naktis. Lyriniam subjektui naktis kelia šiurpą.
Dabar naršo: asas5
^ Taisyklės / moksliukai 2.0 / info@moksliukai.lt
© 2012 / Variklis / Dizainas / Kūrimas ^Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas